จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์อย่างไร

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์อย่างไร
 การใช้จุลินทรีย์สด หรือ EM สด หมายถึงการใช้จุลินทรีย์จากโรงงานผลิต หรือผู้จำหน่ายที่ยังไม่ได้แปรสภาพ

วิธีใช้และประโยชน์ EM สด

 • ใช้จุลินทรีย์น้ำกับพืช
  • ผสมน้ำในอัตรา ๑:๑๐๐๐ (EM ๑ ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๑๐ ลิตร) ใช้ฉีด พ่น รด ราด พืชต่างๆ ให้ทั่วจากดิน ลำต้น กิ่งใบ และนอกทรงพุ่ม
  • พืชผัก ฉีด พ่น ราด ทุก ๓ วัน
  • ไม้ดอก ไม้ประดับ เดือนละ ๑ ครั้ง การใช้จุลินทรีย์สดในดิน ควรมีอินทรียวัตถุปกคลุมด้วย เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ เพื่อรักษาความชื้นและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไป
 • ใช้ในการทำ EM ขยายจุลินทรีย์น้ำ จุลินทรีย์แห้ง และอื่นๆ
 • ใช้กับสัตว์ (ไม่ต้องผสมกากน้ำตาล)
  • ผสม EM ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๒๐๐ ลิตร ให้สัตว์กิน ทำให้แข็งแรง
  • ผสม EM ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๑๐ ลิตร ใช้พ่นคอกให้สะอาดกำจัดกลิ่น
  • หากสัตว์เป็นโรคทางเดินอาหาร ให้กิน EM ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมกับอาหารให้สัตว์กิน
 •  ใช้กับสิ่งแวดล้อม
  • ใส่ห้องน้ำ ห้องส้วม ใส่โถส้วมทุกวันๆ ละ ๑ ช้อนโต๊ะ (หรือสัปดาห์ละ / แก้ว) ช่วยในการย่อยสลาย ไม่มีกาก ทำให้ส้วมไม่เต็ม
  • กำจัดกลิ่น ด้วยการผสมน้ำและกากน้ำตาล ในอัตราส่วน ๑:๑:๑๐๐๐ (EM ๑ ช้อนโต๊ะ : กากน้ำตาล ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๑ ลิตร) ฉีด พ่น ทุก ๓ วัน
  • บำบัดน้ำเสีย ๑:๑๐๐๐ หรือ EM ๒ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๒๐๐ ลิตร
  • ใช้กำจัดเศษอาหาร หรือทำปุ๋ยน้ำจากเศษอาหาร
  • แก้ไขท่ออุดตัน EM ๑ ช้อนโต๊ะ ใส่ ๕-๗ วัน/ครั้ง
  • กำจัดกลิ่นในแหล่งห้องน้ำ ใช้ฉีดพ่น หรือราดลงไปในแหล่งน้ำ ๑ ลิตร: ๑๐ ลบ.ม. กลิ่นจากห้องของแห้ง แข็ง หรือความเหม็น โดยผสม ๑:๑๐๐๐ หรือ ๒๐๐ หรือ ๕๐๐ ส่วน ขยะแห้งประเภทกระดาษ ใบตอง เศษอาหาร ใช้ฉีดพ่นอัตรา EM ขยาย ๑ ส่วน ผสมน้ำ ๕๐๐ ส่วน หรือ EM ขยาย ๑: น้ำ ๕๐๐ ลิตร

วิธีใช้และประโยชน์ EM ขยาย

 • ใช้กับพืชเหมือน EM สด
 • ใช้กับสัตว์
  • ผสมน้ำ ๑:๑๐๐ ฉีดพ่นคอก กำจัดแมลงรบกวน
  • ผสมน้ำ ๑:๑๐๐๐ ล้างคอก กำจัดกลิ่น
 • ใช้ทำจุลินทรีย์น้ำ จุลินทรีย์แห้ง เหมือนใช้ EM สด
 • ใช้กับสิ่งแวดล้อม เหมือนใช้ EM สด

ประโยชน์ของจุลินทรีย์แห้ง

 • ใช้กับพืช
  • รองก้นหลุม ร่วมกับอินทรียวัตถุ เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง
  • คลุมดิน คือ โรยผิวดิน บนแปลงผัก หรือใต้ทรงพุ่มของต้นไม้
  • ใช้ในไร่นา ร่วมกับ EM ขยาย
  • ใส่ถุงแช่น้ำอัตรา ๑ กก. : น้ำ ๒๐๐ ลิตร หมักไว้ ๑๒-๒๔ ชั่วโมง นำไปรดพืชผัก
 • ใช้กับการประมง
  • เพื่อสร้างอาหารในน้ำก่อนปล่อยสัตว์ลงน้ำ
  • เพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยง
  • ผสมอาหารสัตว์
 • ใช้กับปศุสัตว์
  • ผสมอาหารให้สัตว์กิน
 • ใช้กับสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อบำบัดกลิ่นร่วมกับ EM ขยาย
  • เพื่อบำบัดน้ำเสียร่วมกับ EM ขยาย
  • ใช้ในการหมักเศษอาหาร ทำจุลินทรีย์น้ำ
  • ใช้ในขยะเปียกอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
วิธีการขยายจุลินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ฮอร์โมน และสารไล่แมลงศัตรูพืช

EM ขยาย คือ การทำให้ได้จุลินทรีย์แข็งแรง มีประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนมากโดยการใช้อาหารประเภทกากน้ำตาลหรืออื่นๆ ที่ใช้แทนกันได้

ส่วนผสม

 • EM ๒ ช้อนโต๊ะ
 • กากน้ำตาล ๒ ช้อนโต๊ะ
 • น้ำสะอาด ๑ ลิตร

วิธีทำ

 • ใส่น้ำสะอาดในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกมีฝาเกลียว ตามส่วน (ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นแก้วเพราะเมื่อจุลินทรีย์เพิ่มจำนวนจะทำให้เกิดแก๊สได้)
 • ใส่ EM ผสมกากน้ำตาลลงในน้ำที่เตรียมไว้ปิดฝาให้มิดชิด
 • เขย่าให้ละลายเข้ากัน หมักไว้อย่างน้อย ๓-๕ วัน

วิธีใช้

 • นำไปใช้ได้เหมือน EM สด (ยกเว้น การให้สัตว์กิน การฉีดพ่นเพื่อปรับอากาศ ไม่ต้องใส่กากน้ำตาล) และควรใช้ให้หมดภายใน ๓ เดือน
 • เมื่อครบ ๓ วันขึ้นไป นำไปขยายโดยใช้ส่วนผสมข้างต้นได้อีก