การเกษตร การปลูกพืชไร่

การปลูกพืชไร่
พืชไร่ เป็นพืชที่คล้ายพืชผักสวนครัวในบางส่วน เพราะสามารถเพาะปลูกเป็นแปลงก็ได้ เพาะปลูกเป็นหลุมก็ดี ที่ต่างออกไปคือการเพาะปลูกเป็นลานกว้าง เป็นแปลงเดียวกันทั้งพื้นที่ หรือแบ่งเป็นแปลงใหญ่ๆ มีขั้นตอนดังนี้

การเลือกพันธุ์ พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ คือ เหมาะสมกับพื้นที่ และฤดูกาล เช่น

 • พื้นที่ที่ปลูกเหมาะแก่พืชน้ำ หรือพืชดิน
 • ฤดูกาลการเพาะปลูก และการให้ผลผลิตต่อปี

การเตรียมแปลง 

แบบที่ ๑ เตรียมแปลงเหมือนผักสวนครัว (เป็นแปลงยกร่องตามที่ได้กล่าวมาแล้ว)

 • ทำแปลงลึกเป็นรูปตัว V เหมาะสมกับพืชที่ไม่ต้องการความชื้น เช่น แตงร้าน ถั่ว เป็นต้น
  วิธีเตรียมดิน

  • ขุดเป็นรูปตัว V ขนาดพอเหมาะ กว้าง และลึก ประมาณ ๕๐ ซม.
  • ใส่อินทรียวัตถุ เช่น หญ้าแห้ง ฟาง มูลสัตว์ ใบไม้แห้ง ฯลฯ
  • โรยจุลินทรีย์แห้ง ตารางเมตรละ ๑ กำมือ
  • รดด้วยจุลินทรีย์น้ำ
  • ปิดแปลงด้วยดิน คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดด้วยจุลินทรีย์น้ำ หมักไว้ ๗ วัน จึงปลูกพืช

แบบที่ ๒ เตรียมเป็นหลุมขนาดต่างๆ ตามลักษณะของพืช (ใช้กับการปลูกบวบ แตง ฟักทอง ฯลฯ)

วิธีเตรียมดิน

 • ขุดหลุมประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม. หรือ ๕๐ x ๕๐ ซม.
 • ข้อ ๒-๕ ทำเช่นเดียวกับแบบที่ ๑

แบบที่ ๓ เตรียมแปลงปลูกเป็นแปลงใหญ่ (แปลงเดียวหรือหลายแปลง)

วิธีเตรียมดิน

 • ถ้ามีหญ้ามาก ดำเนินการดังนี้
  • ใส่จุลินทรีย์แห้ง พ่นจุลินทรีย์น้ำให้ทั่ว
  • ไถและคราด หรือไถกลบ
  • พ่นจุลินทรีย์น้ำอีกครั้งเพื่อช่วยให้หญ้างอก ทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ วัน แล้วไถคราดอีกให้เป็นปุ๋ย ๒ ต่อ
  • หากหญ้ายังไม่หมด พ่นจุลินทรีย์น้ำทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ วัน แล้วไถคราดอีกครั้งจึงปลูก
 • เตรียมหลุมในแปลงใหญ่ได้ สำหรับพืชที่ระยะห่างกันมาก เช่น แตง ฟักทอง ฯลฯ หรือขุดปลูกได้เลยตามลักษณะของพืช

การปลูก

 • ปลูกด้วยเมล็ด
  • เตรียมเมล็ดให้พอเหมาะกับพื้นที่
  • นำเมล็ดแช่จุลินทรีย์นน้ำ EM ๑ ส่วน น้ำ ๑๐๐ ส่วน ประมาณ ๒๐-๓๐ นาที
  • นำลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
  • ถ้าปลูกเป็นหลุม หลุมละประมาณ ๓-๔ เมล็ด
 • ปลูกด้วยกล้า
  • เพาะกล้าในถุงเพาะ หรือแปลงเพาะ หรือกระบะเพาะ
  • ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ
  • โตพอควรจึงนำไปปลูก

ข้อควรคำนึงในการเพาะกล้า

 • เตรียมดินดี
 • เพาะในถุง ไม่ควรมีเมล็ดมากจนเกินไป
 • เพาะในแปลงอย่าให้ถี่มากเกินไป
 • การปลูกควรให้เป็นไปตามอายุของพืช อย่าให้อ่อนหรือแก่มากจนเกินไป
 • การปลูกพืชต่อเนื่อง การเพาะกล้าช่วยให้ปลูกได้หลายรุ่น และได้ผลผลิตมากกว่าเดิม
 • การปลูกด้วยกล้า ควรทำร่มเงาด้วยสักระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 สัปดาห์) อาจจะใช้ฟางคลุม หรือทำนั่งร้านคลุมด้วยสแลน ฯลฯ

การดูแลรักษา

 • การให้น้ำ
  • พืชบางชนิด หลังปลูกให้น้ำชั่วคราวแล้วไม่ต้องให้อีก เช่น แตงโม พริก มะเขือ ฟักทอง ยกเว้นแล้งจัด
  • พืชบางชนิดต้องให้น้ำตลอด เช่น ถั่ว แตงร้าน
  • พืชบางชนิด เช่น แตงกวา ฟักทอง ถ้าจะให้น้ำ ควรให้ที่ลำต้นที่เดียว ไม่ต้องฉีดพ่นทั่วไป
  • พืชบางชนิดอาจไม่ต้องให้น้ำเลย เช่น ข้าวโพด สับปะรด ถั่วบางชนิด ฯลฯ แต่อาศัยน้ำจากธรรมชาติ การปลูกต้องพึ่งฤดูกาล
 • การให้ปุ๋ย
  • ใส่จุลินทรีย์แห้งเดือนละครั้ง หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าพืชไม่สมบูรณ์
  • เวลาใส่จุลินทรีย์แห้งให้ใส่รอบๆ ดิน หรือระหว่างแถว ไม่ให้ถูกลำต้นและใบ
  • พ่นจุลินทรีย์น้ำเสมอๆ สลับกับสารไล่หรือป้องกันศัตรูพืชประมาณเดือนละ ๒ ครั้ง
  • พืชที่ไม่ต้องให้น้ำ ควรพ่นจุลินทรีย์น้ำ และสารไล่ศัตรูพืชหลังฝนตก หากฝนไม่ตกอาจผสมมน้ำปริมาณมากกว่าเดิม และพ่นให้มากกว่าปกติ
 • การป้องกันศัตรูพืช
  • ฉีดสารไล่แมลงหรือศัตรูพืชไว้ก่อนเสมอ เพื่อเป็นการป้องกัน
  • หากมีแมลง ศัตรูพืชมาก หรือยู่ช่วงฤดูศัตรูพืชระบาด ควรฉีดไล่สารไล่แมลงบ่อยๆ ๒-๓ วัน/ครั้ง
  • พื้นที่กว้างอาจแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน ฉีดทุกวัน วันละ ๑ ส่วน สลับกันไปเพื่อประหยัดแรงงาน
 • การเก็บผลผลิต
  • พืชเจริญเติบโตไม่เท่ากัน การเก็บผลก็ต่างกันออกไป
  • ควรเก็บในตอนเช้า
  • พืชที่มีผลต่อเนื่อง คือออกผลได้อีก เช่น แตง ถั่ว ควรเก็บให้รอบครอบ ไม่ทำลายขั้ว
  • การดูแลรักษาผลผลิตต่อเนื่องเป็นเรื่องจำเป็น บางชนิดทับถมกันได้ บางชนิดทับถมกันมากไม่ได้ บางชนิดต้องมัดหรือบรรจุถุง หรือห่อ