สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์

Screen Shot 2561-06-27 at 14.42.08ถังกรองน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนต์ การกรองน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกแบบซีเมนต์ สร้างความยุ่งยาก สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ช่วยลดภาระ ลดจำนวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และช่วยขจัดกลิ่นของปลาได้เป็นอย่างดี โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 

งานวิจัย

1การศึกษาผลของน้ำหมักจากไข่ที่มีผลผลิตของแตงร้าน  ผลการทดลองการใช้ผลผลิตของแตงร้านโดนใช้น้ำหมักไข่ปริมาณไข่ที่ต่างกัน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


2

การทำสารสกัดจากใบน่อยหน่า ใบมะกรูดและซุปเปอร์สูโตจูกำจัดเหาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดเหาจากสารสกัดจากใบน่อยหน่า ใบมะกรูดและซุปเปอร์สูโตจู เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิงของโรงเรียน และนำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


3

การทำยางแผ่นจาก EM และกรดฟอร์มิก เพื่อศึกษาวิธีการทำให้น้ำยางแข็งตัว ช่วยแก้ไขปัญหาในการตัดยางในฤดูฝน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


4

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร และเพื่อนศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


5

ศึกษาชนิดของสารเร่งที่เหมาะสมต่อการเกิดราก และ การแตกยอดในกิ่งปักชำฟักข้าว และเปรียบเทียบระหว่างกิ่งชำที่ใช้สารเร่งชนิดต่างๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การเกิดราก และการแตกยอด โดยทำการทดลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


6

วิธีการขยายพันธุ์มะนาวมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมก็คือการตอนกิ่ง เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่ตรงตามลักษระแม่พันธุ์ และสามารถนำไปลงปลูกในแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 

 


7

การทำจุลินทรีย์แห้ง หมายถึง การนำเอาอีเอ็มมาหมักกับอินทรีวัตถุเป็นการขยายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้มีจำนวนมากขึ้น แข็งแรงขึ้น และพักตัวอยู่ในอินทรีวัตถุ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสภาพดิน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


8

การคิดค้นเครื่องผสมหมักปุ๋ยโบกาฉิเพื่อต้องการให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ต่างๆ นำมาใส่พืชผักที่ปลูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงและเลิกใช้ปุ๋ยเคมีในที่สุด  แต่การใช้ปุ๋ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องผ่านกระบวนการหมักโดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วย
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


9การศึกาการเจริญเติบโตของแหนแดงในน้ำหมักชีวภาพ 4 ชนิด ครั้งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในการทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม >>
 

 

 


10

การศึกษาน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการวางไข่ของยุงครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในกรทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม >>

 
 

 


11

การศึกษาน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการวางไข่ของยุงครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในกรทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


12

การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาและสร้างเครื่องผสมปุ๋ย EM และฉีดอัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์สหรับนำมาใช้ฉีดรดน้ำต้นไม้ ตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


13การวิจัยเรื่องผลของเชื่อจุลินทรีย์อีเอ็มที่มรต่อการเจริญเติบโตของไส่เดือนดินและต่อคุณภาพของไส้เดือนดิน มีจุดประสงค์ เพี่อศึกษาผลของเชื้อจุลินทรีน์อีเอ็มที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาผลของเชื้อจุนลินทร์อีเอ็มที่มีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


14ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว คงทนต่อสภาพแวดล้อม มีสีสันสดใสสะดุดตา ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอก ไม่หลุดง่าย ดาวเรืองยังเป็นเพืชที่ขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่และเป็นไม้ดอกที่สามารถรายได้ให้กับผู้ปลูก
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


15

ทานตะวันนอกจากจะใหห้ดอกสวยงามสะดุดตาแล้ว ยังให้ผลผลิตเป็นเมล็ดที่ใช้เป็นอาหารและสกัดเอาน้ำมันอีกด้วย น้ำมันจากเมล็ดทานตะวันจัดเป็นน้ำมันพืชคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกาย
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


16

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น การเชื่อมโยงการค้าและการเงินในโลกที่เพิ่มการแข่งขัน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน รวมทั้งความไม่แน่นอนของปัจจัยทางสังคมและการเมือง ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


17

เครื่องพ่นสารชีวภาพหรือสารกำจัดวัชพืชหรือสารกำจัดพืชแต่เดิมที่ใช้กันมาก็คือเครื่องพ่นสารแบบสะพายหลังซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยลักษณะองค์ประกอบก็คือมีถังยา มีปั๊มลมมีคันโยก ผู้พ่นจะต้องโยกคันโยกตลอดเวลาการทำงานและต้องแบกน้ำหนักอย่างน้อยก็ไร่ละ 4 ถังขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


18

ข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชากรโลก มรผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประเทศไทยเรานั้นมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนานจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่และที่สำคัญนั้น ข้าวจัดเป็นอาหารจานหลักของคนไทย
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


19

การศึกษาระบบการปลูกผักไร้ดินโดยใช้น้ำจากการเลี้ยงปลาที่รับอาหารเสริมจากไข่และใช้จุลินทรีย์ขยายในการเพิ่มประสิทธิภาพ นับเป็นงานที่ละเอียด ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


21ผลของการแช่เมล็ดด้วย EM อัตราต่างกันในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เป็นการศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ความงอก ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต และอัตตราการให้ผลผลิตต่อน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่ใช้EMอัตราต่างกันแช่เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน
อ่านเพิ่มเติม >>

 

 


22

ผลการเสริมซุปเปอร์โบกาฉิในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิดเป็ดเนื้อ โดยใช้เป็ดเนื้อลูกผสมบาบาร์รี่ คละเพศ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก ผลการทดลองพบว่า ปริมาณเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ
อ่านเพิ่มเติม >>