ติดต่อเรา

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย ๑๑๑๓๐

โทร.: ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๔๘, ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๔๖
โทรสาร : ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๙๕
อีเมล :