ภาพรวมโครงการฯ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพ2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนำปรัชญาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ด้วยการจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้สารเคมี ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชุมชนโดยรอบเขื่อนโรงไฟฟ้าและใกล้เคียงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ. รวมทั้งชุมชน นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  ที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีฯมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี,วิทยาลัยประมง, วิทยาลัยการอาชีพ,วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยสารพัดช่าง

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้แนวคิดทางชีววิถีผ่านรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งจากการบรรยายสาธิตให้แก่ชุมชนที่สนใจ หรือการร่วมออกนิทรรศการในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ.