กฟผ.น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.จังหวัดอุดรธานี

0

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบ้านเชียง ๔ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายคณพศ พิมพ์โคตร ปลัดอาวุโสอำเภอหนองคาย เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์วงศ์ป้อมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กล่าวต้อนรับโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานและเครือข่ายชีววิถีเข้าร่วมงานจำนวน ๘๐ คน

อุดร 01การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” เป็นครั้งที่ 2 โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ตลอดจนการศึกษาสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิสิตปริญญาโท คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถี รวมทั้งได้สัมผัสกับวิถีของชุมชนต้นแบบชีววิถี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อุดร 03กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดทางของชีววิถี การสร้างแรงบันดาลใจบอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์จากองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านดงเรือง จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. ณ “ชุมชนบ้านดงเรือง”หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ ใน “โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

อุดร 04

การวางแนวทางการพัฒนาชุมชนชีววิถีฯ อย่างเป็นระบบ ตามหลักบันได ๓ ขั้น กระทั่งประสบผลสำเร็จ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม มีความเข้มแข็งในฐานะวิสาหกิจชุมชนบ้านดงเรือง และที่สำคัญพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาด้านการตลาดสู่การค้าระบบออนไลน์อีกด้วย

อุดร 05

กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” มุ่งหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สืบต่อไป สอดคล้องกับคำว่า “ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”

อุดร 06

แชร์

About Author

Comments are closed.