โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.

0

วีดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ดำเนินงาน “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของ กฟผ. ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ไปโดยรอบพื้นที่ของ กฟผ. ตามเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และพื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ

ต่อมาในปี 2546 กฟผ. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ราษฎรให้ได้มากที่สุดซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ทั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม , วิทยาลัยประมง , วิทยาลัยการอาชีพ , วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ เข้าร่วมดำเนินงานมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน.

แชร์

About Author

Comments are closed.