รายการแทนคุณแผ่นดิน ตอน ชีววิถีบ้านปกาสัย จ.กระบี่

0


เรื่องราวของชุมชนปกาสัย จ.ภูเก็ต ที่แต่เดิมทำเกษตรกรรมที่เคยทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่หันมาปลูกต้นปาล์มและยางพาราทดแทน แต่ดันเกิดภาวะราคาสินค้าตกต่ำ จึงได้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างหนัก ทำให้ต้องน้อมนำแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มาร่วมพูดคุยกับ พิชิต ชูมณี หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรอย่างพอเพียง

แชร์

About Author

Comments are closed.