งานประชุมวิชาการระดับชาติ

0

002เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ (อกท.) ครั้งที่ ๓๕ โดย กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานระหว่างวันทีท ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ด้วย

แชร์

About Author

ตอบกลับ